Půjčovní řád

Objednávání čtyrkola musí proběhnout minimálně dvě hodiny před vypůjčením.

Klient, který si hodlá půjčit čtyrkolo se prokáže platným občanským průkazem a druhým dokladem a podepíše půjčovní řád pro čtyrkola.

Před půjčením čtyrkola servisní technik předvede klientovi ovládání čtyrkola. V přítomnosti servisního technika proběhne odzkoušení čtyrkola klientem.

Půjčovní řád čtyrkol

I. Obecná ustanovení

Pronajímatel uzavírá s fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „nájemce“) písemnou Smlouvu o nájmu (dále jen „smlouva“).

Smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci čtyrkolo (dále jen „kolo“) k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit nájemné včetně zálohy na nájemném.

Smlouva se uzavírá podle § 630 a následujících Obchodního zákoníku, a to vždy jen na dobu určitou, s fyzickou osobou navíc vzhledem k ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku.

Doklady potřebné k uzavření smlouvy jsou následující:

Fyzická osoba

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a druhý doklad (ř.p. a jné) osoby uzavírající smlouvu a přebírající kolo(kola) od pronajímatele.

II. Pojištění

Kolo není kryto havarijním pojištěním ani pojištěním proti poškození a (nebo) zcizení.

Poškození nebo zcizení jdou zcela na účet nájemce.


III. Nájemné, záloha na nájemném, rezervace

Sazby nájemného včetně zálohy na nájemném jsou uvedeny v ceníku, který je přílohou č.3 smlouvy. Nájemce jeho převzetí stvrzuje svým podpisem.

Minimální nájemní doba je 1 hodina. Při nevrácení kola ve stanovené nájemní době je nájemce povinen uhradit pronajímateli každou započatou ½ hodinu, a to v plné výši, i když prodlení nezavinil.

Nájemné je nájemce povinen platit před uzavřením smlouvy a převzetím kola.

Nájemce platí nájemné, ať kolo užíval nebo ne a bez ohledu na to, že o jeho užívání v určité části sjednané nájemní doby nemá třeba zájem. Nájemné platí také tehdy, když bylo kolo k užívání nezpůsobilé z důvodů, které způsobil on sám, nebo osoby, jimž umožnil ke kolu přístup. Nájemce však není povinen platit nájemné za dobu, po kterou nemohl kolo užívat pro jeho nezpůsobilost k provozu, kterou nezpůsobil sám ani osoby, jimž přístup umožnil. V těchto případech má však povinnost oznámit bez zbytečného odkladu nefunkčnost kola pronajímateli, jinak jeho povinnost platit nájemné trvá.


IV. Předání kola

Pronajímatel předává nájemci kolo u brány do parku a v době stanovené ve smlouvě. Po celou dobu trvání smluvního vztahu s pronajímatelem odpovídá za kolo osoba, která smlouvu podepsala.

Pronajímatel předává nájemci kolo v řádném technickém stavu, způsobilé k běžnému provozu na pozemních komunikacích, s potřebnými doklady a příslušenstvím pro jeho provoz. V případě, že kolo bude vráceno poškozené zaviněním nájemce nebo bez příslušenství, bude pronajímatel účtovat nájemci prokazatelnou škodu.

Kolo bude nájemci předáno po provedení celkové vizuální kontroly.

Podpisem smlouvy o nájmu kola nájemce prohlašuje, že předávané kolo je bez zjevných závad a nedostatků, v řádném technickém stavu a že ovládá řízení kola.


V. Nakládání s kolem a jeho údržba, povinnosti nájemce

Nájemce je povinen užívat kolo pouze k sjednanému účelu s dodržením všech požadavků na provoz včetně potřebné běžné údržby tak, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení. Vzniklou škodu, ztrátu či zničení je nájemce povinen hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Nájemce smí kolo používat pouze v souladu s určením výrobce kola (pouze rekreační jízda).

Nájemce je povinen si kolo před převzetím prohlédnout a zkontrolovat, zda případná poškození nebo nedostatky jsou zapsány ve smlouvě o nájmu kola. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Je zakázáno předávat kolo k užívání jiné fyzické nebo právnické osobě, pronajmout ho, provádět jakékoli neodborné nebo nedovolené úpravy a zásahy.

Při nenadálé poruše zavolá nájemce pronajímateli a dohodne se s ním na dalším postupu.

Nájemce nese odpovědnost za škodu na kole, jestliže škodu způsobil on sám, anebo pokud ji způsobily osoby, jímž umožnil ke kolu přístup.

Nájemce je povinen neprodleně ohlásit policii ČR a pronajímateli kola každou havárii. V případě pozdního nahlášení nese odpovědnost z regresu pojišťovny, uplatněným vůči pronajímateli.. Při zaviněné havárii, která znemožní užívat kolo pro jeho účel, uhradí nájemce pronajímateli částku 1500,- Kč denně za dobu do opětovného uvedení kola do provozu. V případě odcizení hradí nájemce částku v plné výši hodnoty kola. Při poškození kola, hradí vzniklou škodu nájemce v případě, nedodá-li fotokopie patřičných identifikačních údajů viníka poškození (doklady viníka – občanský průkaz, řidičský průkaz, OTP, a doklad o povinném ručení).

Nájemce bere na vědomí, že kolo není kryto havarijním pojištěním proti poškození a zcizení.

Nájemce bez výhrady souhlasí s tím, že odpovídá za poškození kola i za škodu vzniklou odcizením kola.

Nájemce zcela hradí porušené pláště zničené nájemcem a další díly.

Nájemce bez výhrady souhlasí s tím, že pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za poškození zdraví a (nebo) života ani jiného majetku zákazníků, pokud k němu nedojde v důsledku zavinění provozovatele.

V případě poškození kola zaviněním nájemce (náraz do překážek, poškození apod.)je nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši a to do 14 dní ode dne poškození.

Nájemce je dále povinen udržovat kolo ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a počasí.

Nájemce je povinen použít ochrannou přilbu pro mladistvé do 18 let.

Nájemce nesmí řídit kolo pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo jiných látek, léků, které snižují schopnost řízení.

Nájemce svojí jízdou musí zabránit poškození zapůjčeného kola.


VI. Zánik užívacího práva a vrácení dopravního prostředku

Právo užívat kolo zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.

Po zániku práva užívat kolo je nájemce povinen vrátit kolo v době uvedené ve smlouvě do místa, kde jej převzal.

Nebude-li kolo nájemcem pronajimateli vráceno ve stanovený den a hodinu a nepodá-li nájemce vysvětlující zprávu pronajimateli, vyhrazuje si pronajímatel prohlásit kolo za odcizené a učinit o tom trestní oznámení u příslušných orgánů.

Kolo je nájemce povinen vrátit ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, popřípadě k opravám, pokud byly provedeny v souladu se smlouvou. Nájemce je povinen pronajímateli uhradit škodu vzniklou na předmětu nájmu jeho opotřebením nad míru obvyklou.

Vratná kauce nebo zrušení předautorizace bude zákazníkovi vrácena při převzetí kola ve stavu, v jakém bylo předáno, v případě poškození bude odečtena částka úměrná výši škody.

V případě porušení jakékoliv povinnosti z tohoto výpůjčního řádu a (nebo) z uzavřené „smlouvy o nájmu kola“ nájemcem, pronajímatel je oprávněn nájemci zabránit v dalším používání kola (nebo) kolo okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí. Nájemce zároveň hradí veškeré vzniklé škody a náklady.


VII. Závěrečné ustanovení

Nájemce je povinen při používání kola dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Neznalost zákonů neomlouvá. Případné následky z porušení povinností jdou zcela k tíži nájemce.

Nájemce zcela a bez výhrad souhlasí se smluvními podmínkami pro kola, na důkaz čehož připojuje svůj podpis a datum.

Tento půjčovní řád platí od 1.4.2016

Příloha č.1 – půjčovní řád, čtyrkola

Jméno a příjmení nájemce: ………………………………………………………………………………………

Číslo občanského průkazu/pasu: ………………………………………………………………………………

Druhý doklad průkaz/číslo:...........................................................................................

Adresa bydliště: ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………........

Seznam příslušenství (zapisuje pronajimatel): ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Poznámka: ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon na pronajimatele : 735 054 450

Email na pronajimatele : ctyrkolaveltrusy@gmail.com

Příloha č.2 – půjčovní řád, Protokol o převzetí kola pronajimatelem

Nedostatky a závady na kole: …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Příloha č.3 – půjčovní řád, Ceník a záloha

Doba zapůjčení

1 hodina 250 kč 2 hodiny 200 kč 3 hodina 500 kč každá další hodina 100 kč

Záloha na zapůjčení 1500 kč

Pokuta za nevrácení včas každá započatá ½ hodina 100kč

Doba a cena:..................................................................................................................

Zálohu lze složit v hotovosti, nebo lze provést přes platební kartu tzv. předautorizaci, při které dojde k rezervaci částky pro pronajimatele.

Předatorizace se dokončí –zúčtováním při vrácení kola tzn., že nájemci se odečte z účtu pronájem kola a případné škody na kole.

Datum a čas: ………………

Podpis pronajimatele: ………


Byl jsem seznámen a souhlasím s půjčovním řádem


Podpis nájemce: ……